Vprašanja in odgovori

Vprašanje:

Pri vnosu rezultatov sem naletela na sledečo težavo: možen je samo vnos rezultatov v obliki številčne vrednosti, kar pomeni, da to ni prava slika kvalitete PV in sicer:

- za parameter amonij so bili odvzeti 4 vzorci, pri vseh je rezultat <0,02 mg/l, jaz pa lahko vnesem samo 0,02, kar ni isto!!!

Ko bom vnašala rezultate za pesticide, npr. atrazin: rezultat je bil <0,04 µg/l jaz pa lahko vpišem le 0,04 µg/l, sicer opozarja, da gre za napako pri vnosu.

Ali ste predvidevali, da se pri vseh rezultatih, ki imajo vrednost < številčna vrednost, avtomatsko vnese kar številčno vrednost.

Odgovor:

V kolikor so rezultati pod mejo določanja, se vpiše polovična vrednost te meje. Za primer amonija: <0,02 mg/l, tako vnesete 0,01 mg/l.

V primeru atrazina <0,04 ug/l, vpišete vrednost 0,02 ug/l.

Vprašanje:

Preskušanje parametrov, kot so npr. elektroprevodnost, amonij, nitrit, itd. se izvaja na vseh »Položajih«, to je na surovi vodi, po pripravi, na VH, pri uporabnikih.

Vrstico »Elektroprevodnost« pa lahko vpišemo samo enkrat. V tem primeru bomo pač izbrali »Položaj« »Mesto uporabe« in k temu ne bomo prištevali števila preskušanj v vodohranu, itd., ker bi bilo to v nasprotju z našimi podatki. Dejstvo pa je, da v tem primeru niso vsi relevantni podatki notranjega nadzora vpisani v bazo.

Dejstvo pa je tudi, da lahko nastopi neskladnost v notranjem nadzoru tudi na vodohranu ali npr. po pripravi vode. V tem primeru ta neskladnost ne bo upoštevana v vaši bazi, v naših poročilih pa bo.

Obstajalo bo razhajanje med podatki, čemur bi se bilo treba izogniti. Drugačno bo število vzorcev, tudi število neskladnih vzorcev.

Nikakor pa ne bi želeli vpisovati podatkov iz drugih odvzemnih mest k »mestom uporabe«, ne glede na to, da v določenih primerih ne prihaja do sprememb. V tem primeru je preveč razlik med dejanskim stanjem in poročanim.

Skratka, če bi želeli popolno sliko, bi nam morali dovoliti poročati za vsak parameter na vseh »Položajih«. S tem nam boste povzročili še bistveno več dela.

Odgovor:

Prednostno vpisujete samo podatke, ki se nanašajo na mesto uporabe (oziroma pri uporabnikih).

V kolikor presodite, da je smiselno vnesti podatke še na drugih "položajih", imate možnost z izbiro funkcije "nov zbir poskusov", kjer položaj in parameter določite na novo.