Predstavitev

Notranji nadzor sistemov za oskrbo s pitno vodo se je izvajal glede na Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09), ki v 10. členu določa, da mora upravljavec izvajati notranji nadzor. Notranji nadzor mora biti vzpostavljen na osnovah HACCP sistema, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih agensov, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (kritičnih kontrolnih točkah) v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo. HACCP načrt mora vsebovati tudi mesta vzorčenja, vrsto preskušanj in najmanjšo frekvenco vzorčenja. Notranji nadzor se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno ustreznost živil.

Poročanje o rezultatih nadzora

Glede na 34. člen pravilnika, morajo upravljavci tistih sistemov za oskrbo s pitno vodo, ki zagotavljajo 10 m3 vode ali več na dan ali oskrbujejo 50 oseb in več, pripraviti letno poročilo o notranjem nadzoru do 31. marca in ga posredovati Inštitutu za varovanje zdravja RS. Navodilo upravljavcem sistemov za oskrbo s pitno vodo za pripravo letnega poročila o pitni vodi je dostopno na spletnih straneh IVZ (Navodilo upravljavcem za oblikovanje letnega poročila o pitni vodi). Od 1.1.2014 upravljavci oddajo letno poročilo v spletno aplikacijo, ki je dostopna na naslovu: www.npv.si (notranji nadzor). Pooblaščena oseba upravljavca se v informacijski sistem prijavi uporabniškim imenom in geslom (enako tistemu, za dostop do informacijskega sistema monitoringa).