Navodilo upravljalcem za izdelavo letnega poročila o pitni vodi

Poročilo o preskušanjih v notranjem nadzoru

(Pravilnik o pitni vodi. Ur.l.RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 - 34.člen)

Glede na 34. člen Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) morajo vsi upravljavci sistemov za oskrbo s pitno vodo pripraviti letno poročilo do 31. marca in ga posredovati Inštitutu za varovanje zdravja RS.

Od 1.1.2014 upravljavci oddajo letno poročilo v spletno aplikacijo, ki je dostopna na naslovu: www.npv.si (notranji nazor). Pooblaščena oseba upravljavca se v informacijski sistem prijavi uporabniškim imenom in geslom (enako tistemu, za dostop do informacijskega sistema monitoringa).

Meni »Register«

V meniju »Register« so že vpisani osnovni podatki o upravljavcu in oskrbovalnih območjih, ki izhajajo iz baze podatkov, dobljene v monitoringu v skladu s 35. členom Pravilnika o pitni vodi. Upravljavec je dolžan podatke ustrezno popraviti ali dopolniti.

V meniju »Register » so naslednji podatki:

 • Leto poročanja,
 • Naziv upravljavca,
 • ID (identifikacijska številka oskrbovalnega območja) iz informacijskega sistema monitoringa pitne vode (MPV),
 • Oskrbovalno območje,
 • ID (identifikacijska številka sistema za oskrbo s pitno vodo) iz informacijskega sistema monitoringa pitne vode (MPV),
 • Sistem za oskrbo s pitno vodo,
 • Število prebivalcev na oskrbovalnem območju,
 • Distribucija v m3/leto na oskrbovalnem območju,
 • Dezinfekcija: Da/ Ne /občasno,
 • Dezinfekcijsko sredstvo: vrsta dezinfekcijskega sredstva (plinski klor, natrijev hipoklorit, klorov dioksid, ozon, UV, drugo – vpišite tudi kombinacije!),
 • Sredstvo za korekcijo pH vrednosti
 • Druga priprava vode: vrsta druge priprave vode (koagulacija, sedimentacija, filtracija, drugo),
 • Tip vode: površinska – ali površina nanjo vpliva (npr. kraška), podzemna, mešana,
 • Spletni naslov upravljavca (osnovni),
 • Kontaktno osebo (ime in priimek, e- pošta, tel. številka),
 • Povezava do spletnega naslova, kjer so dostopni podatki o kakovosti pitne vode,
 • Načini obveščanja uporabnikov (tudi o neskladnostih), navesti je potrebno vsaj tri načine obveščanja,
 • Načrtovane izboljšave v tekočem letu oziroma izvedene izboljšave (v letu poročanja) na oskrbovalnem območju (na kratko se opišejo predvidene/izvedene izboljšave n.pr. izboljšave dezinfekcije, izgradnja novega vodovodnega omrežja, itd.).

V kolikor določenega oskrbovalnega območja v registru ne najdete, ali so podatki napačni, se obrnite na tehnično podporo - podpora@mpv.si

Meni »Rezultati«

V meniju »Rezultati« upravljavci vnesete podatke za posamezna oskrbovalna območja.

Prednostno se vpisujejo podatki, ki se nanašajo na stanje na mestu uporabe. Za parameter »motnost« se vpišejo tudi podatki, ki se nanašajo na meritve surove vode (če priprave ni) oziroma vode pri izstopu iz priprave.

Za izbrano oskrbovalno območje je za posamezne parametre potrebno izpolniti:

 • Mesto vzorčenja: zajetje/vodarna- surova voda, vodarna - po dezinfekciji, vodohran, pipa uporabnika ali mesto uporabe (n.pr. javna izlivka), glej kodirnik za mesta vzorčenja (opomba 2);
 • Število opravljenih preskusov oz. meritev za določeni parameter,
 • Število neskladnih preskusov oz. meritev za določeni parameter,
 • Odstotek skladnih preskusov za določeni parameter,
 • Najslabša (maksimalna) izmerjena vrednost za določeni parameter (za parameter pH je to običajno najnižja vrednost),
 • vrednost mediane vseh opravljenih preskušanj določenega parametra (za vrednosti pod mejo določanja se uporabi polovična vrednost meje določanja);
 • vrednost mediane* neskladnih preskušanj določenega parametra;
 • vzrok in ukrep (vpiše se koda iz kodirnika), lahko se vpiše več ukrepov;
 • vpis števila opravljenih preskušanj po izvedenem ukrepu;
 • čas trajanja ukrepa (kodirnik).

*Mediana (središčnica Me) je tista vrednost statistične spremenljivke, od katere ima polovica enot manjšo vrednost in polovica enot večjo vrednost.

Primer je predstavljen v tabeli 1.

ParameterMesto vzorčenjaŠt.
preskusov
Št. neskladnih preskusovOdstotek skladnihMaksimalna vrednostMediana (vsi preskusi)Mediana (neskladni preskusi)Vzrok(glej kodirnik)Ukrep (glej kodirnik)Število preskušanj po ukrepuČasovni okvir za odpravo
E.coli
Enterokoki

Tabela 1: primer tabele za vnos podatkov

Opomba 1:

 • za mikrobiološke parametre, kovine in stranske produkte dezinfekcije (THM, bromat, klorit, klorat) je potrebno vpisati samo podatke, ki se nanašajo na mesta vzorčenja pri uporabnikih,
 • v kolikor se parametri kot so pesticidi, nitrati, cianidi spremljajo samo na vodnem viru in se vsebnosti pri uporabnikih ne spreminjajo bistveno, se lahko vpišejo tudi podatki za surovo vodo.

Verzija 31. december 2013

 • Navodila upravljalcem za izdelavo letnega poročila o pitni vodi (.doc)